Начало Новини и събития Оперативна програма "КОРОНА М" ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ "ЗАКУПУВАН

Оперативна програма "КОРОНА М" ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ "ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент "Корона М" ЕООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0694-C01, с предмет: "Закупуване, доставка и монтаж на 1 брой линия за производство на карамелени барове, 1 брой линия за производство на шоколадови и кувертюрни маси, 1 брой линия за опаковане на шоколадови, какаови, и захарни дражета, хапки от мюсли и карамелени барове и 1 брой линия за опаковане и инспекция на карамелени и други барове/блокчета/, по следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
1. Линия за опаковане и инспекция на карамелени и други барове/блокчета/ - 1 брой
2. Линия за опаковане на шоколадови, какаови, и захарни дражета, хапки от мюсли и карамелени барове - 1 брой

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
3. Линия за производство на карамелени барове – 1 брой
4. Линия за производство на шоколадови и кувертюрни маси – 1 брой"

Документацията е одобрена от УО.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4 ОБРАЗЕЦ ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.7 ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оперативна програма
"Иновации и конкурентно способност"
2014-2020

"КОРОНА М" ЕООД има сключен ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0694 -С01.
Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността и експортния капацитет на "КОРОНА М" ЕООД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично оборудване.
Специфичните цели на проекта са да увеличим производствения капацитет, качеството и ефективността на производството чрез въвеждане на съвременни производствени технологии.
Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим производствените процеси и да повишим производствения капацитет. Това пряко ще допринесе за повишаване на експортния ни потенциал, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични машини ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОП ИК за растеж на предприятията.
"КОРОНА М" ЕООД с предмет на дейност „Производство на други хранителни продукти некласифицирани другаде“ е специализирана в производство на здравословни хранителни продукти - различни видове карамел барове, мюсли барове, захарни дражета и дражета с какаова глазура, нуга и др. "КОРОНА М" ЕООД има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, за да разшири позициите си на международни пазари. Предприятието експлоатира физически и морално остарели производствени мощности, които не са достатъчно ефикасни и водят до висока трудоемкост, суровиноемкост и нестабилни параметри на производствените процеси. За да отговори на тези потребности, проектът предвижда закупуване на ДМА, представляващи цялостно нови решения: 1 брой линия за производство на карамелени барове, 1 брой линия за производство на шоколадови и кувертюрни маси, 1 брой линия за опаковане на шоколадови, какаови и захарни дражета, хапки от мюсли и карамелени барове и 1 брой линия за опаковане и инспекция на карамелени и други барове/блокчета/. Машините ще увеличат производствения капацитет, ще засилят експортния потенциал и ще осигурят прецизни производствени параметри, които ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, и ще намалят разходите на единица продукция. Очакваните резултати по проекта са: подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на производствените разходи и увеличаване на производствения капацитет. Проектът е насочен към изпълнение на следните дейности: подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Обща стойност на проекта е 1606330 лв., от които 819228,30 лв. европейско(ЕС) и 144569,70 лв. национално съфинансиране.

23.12.2015 г.

Коментари